Výzva iniciativy #respektujistari

V roce 2006 otevřel ŽIVOT 90 v České republice téma seniorského násilí (fyzického, psychického či jiného způsobu zneužívání nebo špatného zacházení) a od té doby mezi odborníky zaznělo již mnoho slov. V této souvislosti také veřejní ochránci práv opakovaně vyzvali zákonodárce k vytvoření dalších pojistek proti špatnému zacházení s klienty sociálních služeb a pacienty ve zdravotnických zařízení. Kroky k jejich zajištění však doposud vláda nepodnikla.

Při příležitosti Světového dne proti násilí na seniorech jsme proto vytvořili iniciativu #respektujistari, jejímž prostřednictvím podporujeme doporučení Kanceláře veřejného ochránce práv, která se tématem také zabývá již mnoho let.

Senioři jsou velmi často ve zranitelném postavení, o to více pak ti, kteří jsou klienty sociálních služeb a pacienty zdravotnických zařízení. Opakovaně jsem upozorňovala zákonodárce na potřebu zavedení institutů, které posílí jejich ochranu. Lidé vyššího věku jsou nedílnou součástí naší společnosti, a je nutno udělat vše pro to, aby nebyli vystaveni ponižujícímu zacházení. Chtěla bych, aby si společnost více uvědomila kvality seniorů a vážila k nim větší úctu a respekt. Vždyť jsou to právě oni, kteří nám předávají své zkušenosti a moudrost,“ sděluje zástupkyně veřejného ochránce práv Mgr. Monika Šimůnková.

Vyzýváme vládu, aby začala řešit problematiku seniorského násilí a zanedbávání komplexně.

Co to znamená?

Chceme se společně naučit chovat se ke starším osobám s respektem a úctou. Proto je však potřeba:

  1. Přijmout a implementovat do sociálního prostředí v ČR nezávislý stížnostní mechanismus.

Současná právní úprava neposkytuje dostatečnou ochranu práv klientů žijících v pobytových zařízeních sociálních služeb. Klienti mohou v případě nespokojenosti s kvalitou poskytované péče stížnosti adresovat přímo vedení daného zařízení. Proti vyřízení stížnosti pak ale není možné podat opravný prostředek nezávislému subjektu. Pokud by si lidé chtěli stěžovat na zařízení jako takové, mohou se sice obrátit na Inspekci sociálních služeb, ta ale nemá povinnost se těmito individuálními podněty zabývat.

  1. Definovat přestupek „špatného zacházení“.

Senioři jsou velmi často ve zranitelném postavení. Ať už coby klienti sociálních služeb nebo jako pacienti ve zdravotnických zařízeních mohou být vystaveni zásahům do jejich soukromí, bezpečí a integrity nebo jinak ponižujícímu zacházení. I když takové jednání nemusí vždy dosahovat intenzity trestného činu, může přesto jít o závažný zásah do lidské důstojnosti. Dosud ale není možné takové zásahy do práv těchto lidí postihnout. Proto je zapotřebí zakotvit v právním řádu přestupek, který bude takovéto jednání postihovat.

  1. Zahrnout problematiku seniorského abusu do relevantních resortních koncepčních a strategických materiálů.
     
  2.  Podnítit a zajistit osvětu v oblasti seniorského abusu.
     
  3. Dokončit systematický sběr dat o případech násilí a nevhodného jednání vůči seniorům a seniorkám.

Iniciátorem #respektujistari je ŽIVOT 90 za podpory neziskových organizací Elpida, Sue Ryder a Gerontologického institutu.